Gå til indhold

Pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri

I regi af projektet "Godt sygehusbyggeri - koordination og innovation" identificerede regionerne i den første fase af projektet identificeret ti pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri.

I oversigten finder du titler på de ti pejlemærker, navn på projektleder/sekretariat, link til projektbeskrivelse og tidshorisont. Læs også mere om Videndeling i sygehusbyggeri her.


Pejlemærke

Projektleder- og sekretariat samt projektbeskrivelse

   

Tidsplan

1. Fælles indkøb til sygehusbyggeri

Projektleder:

Jens Peter Bjerg, Danske Regioner: jpb@regioner.dk

   

Start: september 2011

Løbende projekt

2. Medicin

Projektleder:

Henrik Eriksen, Projektdirektør i Rigshospitalets kvalitetsfondsprojekt


Projektsekretariat:

Mikkel Brun Pedersen, Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet, Region Hovedstaden: mikkel.pedersen@regionh.dk

Formålet med pejlemærket er, at der på tværs af regionerne sker en videndeling og erfaringsudveksling om håndtering af medicin på hospitalerne samt, at mulighederne for fælles løsninger indenfor medicinforsyning og produktion bliver afdækket.


Ved afslutningen af pejlemærket skal hver enkelt region være vidende om såvel regionale som aktuelle trends indenfor håndtering af medicin på hospitalerne. De regioner der i led med kvalitetsfondsprojekterne blandt andet skal arbejde med centralisering af hospitalsapoteker vil igennem pejlemærke-arbejdet kunne trække på de øvrige regioners viden på området.


Følgende temaer behandles: Logistik og automatiserede medicinløsninger, produktion og klargøring af medicin, kvalitet og sammenhæng i medicineringen. For hvert tema redegøres for de aktuelle forhold i regionerne og igangværende projekter. Afslutningsvis vil projektgruppen pege på områder, hvor der kan etableres fælles løsninger og områder, hvor der er behov for mere viden inden der træffes beslutninger.

 

   

Start: oktober 2011

Slut: ultimo 2012

3. Sterilgodsproduktion

Projektleder:

Henrik Eriksen, Projektdirektør i Rigshospitalets kvalitetsfondsprojekt

Projektsekretariat:

Kristian Fevejle Andersen, Koncern Byggestyring, Region Hovedstaden: kristian.fevejle.andersen@regionh.dk

Sterilgodsproduktion er genbehandling af kirurgisk flergangsudstyr, herunder desinfektion, emballering og sterilisering af udstyr der anvendes i forbindelse med operationer og behandlinger.

Formålet med pejlemærket er at bidrage til, at de enkelte regioners beslutninger vedr. sterilgodsproduktion og håndtering sker på så oplyst et grundlag som muligt i forhold til nationale erfaringer og udviklingstendenser på området.

Projektgruppen består af en kombination af fageksperter, kirurger, embedsmænd og byggefolk fra alle fem regioner. Henrik Eriksen (projektchef, Rigshospitalet) er formand for gruppen.

Arbejdet i projektgruppen tager udgangspunkt i udviklingstendenserne og analyser af den aktuelle situation og planer for sterilgodsproduktionen i de fem regioner. På den baggrund er der identificeret følgende ni emneområder, som vurderes at være særligt relevante ift. aktuelle behov og sygehusbyggerierne:


1) Produktionsomfang og transportformer

2) Håndtering og genbehandling af endoskoper

3) Engangsudstyr kontra flergangsudstyr

4) Sporbarhed og robotteknologi

5) Central kontra decentral sterilgodsproduktion

6) Uddannelse af personale

7) Standardisering af instrumentbakker

8) Ledelse og organisation

9) Generiskmodel til estimering af mængden af instrumenter

I projektgruppen arbejdes der endvidere med standardisering og innovation via møder med industrien og OPI-samarbejder omkring udvikling af nye teknologier til sporing af instrumenter i sterilcentralen og på operationsstuerne.

 

   

Start: november 2011

Slut: ultimo 2012

4. Totaløkonomiske sammenhænge

Projektleder:

Anders Andersen, Danske Regioner, aa@regioner.dk og Christina Carlsen: cca@regioner.dk

Formålet er at øge vidensniveauet i regionerne om anvendelse af totaløkonomiske beregningsmodeller i kvalitetsfondsbyggerierne, herunder kendskab til de beregningsmodeller, som allerede anvendes i regionerne og de relevante beregningsmodeller som er på markedet.

Projektet gennemføres i første omgang som en interviewundersøgelse i regionerne, som danner basis for en kortlægning af regionernes anvendelse af og ønsker til totaløkonomiske beregningsmodeller. I undersøgelsen vil der blandt andet være særlig fokus på anvendelsen af energioptimale løsninger.

Resultaterne af undersøgelsen drøftes i projektgruppen og på en workshop og danner grundlag for eventuelle ønsker om at arbejde videre med udvalgte emner.

 

   

Start: november 2011

Slut: december 2012

5. Fælles redskaber til byggeproces

Projektleder:

Poul Andersen, chefrådgiver, Region Syddanmark: poul.andersen@regionsyddanmark.dk

Regionerne ønsker, at udvikle fælles redskaber til styring af byggeprocesser.

Eksisterende redskaber, i de enkelte regioner, registreres og synliggøres til inspiration for alle regioner på en fælles platform.
Redskaberne vurderes og prioriteres med henblik på registrering efter bedste praksis på deres respektive områder.
Behovet for eventuelle yderligere værktøjer skal afdækkes, og udviklingsforløb fastlægges.

Den fælles platform skal introduceres i alle regioner inklusive procedure for opdatering og vedligeholdelse.

 

   

Start: september 2011

Slut: december2012

6. Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Projektleder:

Inger Kafton, Region Syddanmark: inger.kafton@regionsyddanmark.dk

 

   

Start: august 2011

Slut: løbende projekt

7. Formidling af eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Projektleder:

Emilie E. Winther, Danske Regioner: eew@regioner.dk

 

   

Start: januar 2012

Slut: løbende projekt

8. Transportteknologier

Projektleder:

Ole Teglgaard, DNV / Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland: ole.teglgaard@vest.rm.dk 


Formålet med pejlemærket er at beskrive og sikre videndeling om automatisering af transportopgaver og -teknologier på sygehuse.

Pejlemærket fokuserer på automatiseret transport af fysiske genstande ved hjælp af teknologier som monorail, conveyor-systemer, rørpost, sug, agv’er, mv. Desuden inddrages automatiseret teknologi til persontransport i det omfang, det er muligt at nå i projektet.

Projektgruppen består af 7 medlemmer, inklusive formand og sekretær. Alle fem regioner er repræsenteret gennem de 7 deltagere.

Der afholdes projektgruppemøde ca. hver 6. uge for at sikre koordinering og fremdrift i pejlemærkets aktiviteter. Hvert projektgruppemedlem er på skift vært ved et møde. I forbindelse med projektgruppemøderne benyttes lejligheden samtidig til at studere transportløsninger på hospitaler i den pågældende region.

Projektet vil blive afsluttet med afholdelse af et seminar, hvor de relevante transportteknologier vil blive præsenteret og debatteret for en bredere kreds af deltagere.

 

   

Start: september 2011

Slut: januar 2013

9. Sporbarhed af apparatur, udstyr, patienter og personale

Projektleder:

Heine Overby, Region Nordjylland


Projektsekretariat:

Anette Leth, Projektafdelingen Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland: a.leth@rn.dk

 

   

Start: ultimo 2011

Slut: ultimo 2013

10. IT-understøttet interaktion med patienter og pårørende

Projektleder:

Erik Holmgaard Secher, hospitalsplanlægger, DNU, Region Midtjylland: erik.secher@dnu.rm.dk

Formålet med pejlemærket er at undersøge, hvilke nye muligheder indenfor interaktionen mellem patient og hospital, der åbner sig, når den aktive og involverede patient kobles med nye, brugervenlige teknologier og medier.

Spørgsmålet er, hvordan vi ved hjælp af ny teknologi optimerer kontakten med patienten før, under og efter besøget på hospitalet – og dermed accelerer og kvalificerer patientforløbet.

Via inspiration fra andre brancher og ved at bygge ovenpå eller videre på eksisterende teknologi skal projektet udmønte sig i et idekatalog indeholdende en række anbefalinger, som kan indtænkes i forbindelse med de nye sygehusbyggerier.

 

   

Start: januar 2012

Slut: januar 2013