Gå til indhold

Effektivisering

Investeringerne i fremtidens sygehusstruktur udgør en helt unik chance for at skabe nytænkning i forhold til organisering og arbejdstilrettelæggelse samt rationel teknologianvendelse og fysiske rammer, der understøtter sammenhængende patientforløb, hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og fleksibilitet. Investeringerne rummer derfor et potentiale for effektiviserings- og kvalitetsgevinster, som skal realiseres i de kommende år

Med investeringerne realiseres regionernes sygehusplaner og visioner for fremtidens sygevæsen med afsæt i behovet for øget specialisering. Regionerne samler behandlingerne på færre enheder for at øge den faglige kvalitet og udnytte ressourcerne bedst muligt. Målet er at bygge sygehuse, der er med til at skabe et fremtidssikret og effektivt sygehusvæsen.

Effektiviserings- og kvalitetsgevinsterne ved nyt sygehusbyggeri kommer således ikke kun af, at der bliver bygget nyt, hvor logistik, arealudnyttelse og indførelse af ny teknologi medfører bedre ressourceanvendelse. Det forventes også, at en del af effektiviseringspotentialet hentes ved at samle funktioner og ændre organiseringen og arbejdstilrettelæggelsen i årene inden ibrugtagning af de nye matrikler. Det vil sige effektiviseringsgevinster der udspringer af realiseringen af den samlede sygehusplan i de enkelte regioner og i den forbindelse - i varierende omfang - en gradvis tilpasning og udfasning af nogle sygehuse i regionerne.

I de endelige tilsagn til kvalitetsfondsbyggerierne er der angivet et effektiviseringskrav svarende til en procentandel af de nuværende driftsudgifter for de matrikler, der indgår i de nye projekter – opgjort som en specifik sum der skal realiseres i år 1 efter ibrugtagning af det nye sygehus. Det fremgår endvidere, at gevinsten vil indgå som finansieringsbidrag af ny sygehusaktivitet og dermed ikke indgår i finansieringen af projektet.

Regionerne arbejder kontinuerligt med konkretisering og realisering af effektiviseringsgevinsterne i takt med byggeriernes fremdrift.

 

Læs mere:

 

Ensartet og kontinuerlig opfølgning

Med henblik på at sikre en ensartet og kontinuerlig opfølgning på realiseringen af de effektiviseringskrav der følger af tilsagnsbrevene til kvalitetsfondsbyggerierne, har regionerne udarbejdet en fælles skabelon for opfølgning herpå.

Med skabelonen vil der være et ensartet fremadrettet fokus på, hvilke centrale aktiviteter der igangsættes i projekterne for at realisere effektiviseringsgevinsterne, og efterfølgende på den løbende opfølgning på om gevinsterne realiseres som forudsat. Opfølgningsskabelonen skaber således sikkerhed for, at der er et kontinuerligt fokus på opnåelse af de nominelle krav fastsat i tilsagnsbrevene.

Læs mere her.

Se eksempel på opfølgningsskabelon her.