Gå til indhold

Produktivitet og effektiv ressourceudnyttelse

En af de væsentlige begrundelser for at bygge nye sygehuse er sikring af en fortsat høj produktivitet og ressourceudnyttelse i det danske sygehusvæsen. Disse mål skal opnås både i selve byggeprocessen og i forhold til den fremtidige drift

Høj produktivitet og effektiv ressourceudnyttelse opnås i den daglige drift via to forskellige forhold - et som direkte er relateret til det fysiske byggeri, og et andet forhold som relaterer sig til driften af sygehusenes kerneydelser som diagnosticering, behandling og pleje.
 

Bygningerne skal bygges, så de bidrager til et så lavt CO2 udslip i daglig drift, som det er muligt. Fleksibilitet i byggeriet er også et nøgleord i effektiv drift. Dette betyder, at det skal være let at ændre i indretning, udbygge eller mindske funktioner afhængigt af fremtidens behov til behandling og pleje. 

En effektiv drift i sygehusenes kerneydelser i form af diagnosticering, behandling og pleje kan i høj grad underbygges i bygningernes fysiske indretning.

Principper om produktivitet og effektiv ressourceudnyttelse

  • Byggeriet skal organiseres og ledes professionelt samt tilrettelægges med fokus på effektiv ressourceudnyttelse i byggeprocessen.
  • Arkitekturen skal være fleksibel, så den så vidt muligt kan imødekomme fremtidige behov for udvidelser eller fortætninger samt nye arbejdsmetoder, teknologier og organiseringsformer.
  • Der bør i forbindelse med byggerierne opstilles og kommunikeres klare mål for de forventede driftsforbedringer både i relation til produktivitet, kvalitet og service. 
  • Indretningen af sygehuset, herunder placeringen af kliniske funktioner og støttefunktioner, bør understøtte effektive arbejdsgange, hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og sammenhængende patientforløb.
  • Byggeriet er en anledning til at vurdere muligheden for øget automatisering af arbejdsprocesser, så der frigøres ressourcer til behandling og pleje.
  • Lokaleplanen bør understøtte en ressourceoptimal og fleksibel fordeling af operations- og sengestuer mellem afdelinger og funktioner. 
  • Indretningen af lokalerne skal understøtte en fleksibel anvendelse af operations- og sengestuer, således de kan benyttes til flere forskellige typer af behandlinger og aktiviteter.
  • Der bør med henblik på bæredygtighed bygges og indkøbes energi- og miljøvenligt både i materialevalg og ved valg af energiforsyning.