Gå til indhold

1-sengsstue

Psykiatrien Vordingborg, psykiatri

Valg af eksempel:

Eksemplet er valgt fordi det repræsenterer en implementering af strategien om at give patienten de bedste muligheder for kontakt til fællesområderne, medpatienterne og personalet, samtidig med at det tilgodeser patientens behov for at kunne trække sig tilbage til et privat område – indenfor rammerne af en eksisterende ældre bygningsmasse. Eksempel opfylder alle nutidige krav til pleje, patientsikkerhed, arbejdsmiljø og værner samtidig om værdierne i de fredede bygninger.

Overordnet beskrivelse: 

Sengestue på 14,5 m² med tilhørende baderum på 4,5 m²

Indretning:

Bygningens oprindelige indretning er søgt bevaret. Funktionelle og arkitektoni-ske forudsætninger tilgodeses. Planløsning for de to afdelinger er optimeret ud fra ønsket om at indrette tidsvarige psykiatriske sengeafdelinger.. Patienterne kan opnå et ”privat” rum, hvor opholdet foregår på deres egne præmisser. Rummet har en god størrelse – 14,5 m² og der kan indrettes med flere typer inventar, hvor også patienternes egne møbler kan indgå, hvis dette passer i behandlingsforløbet. Sengen (normalt en hospitalsseng) kan placeres på flere måder. Sengestuerne vender ud mod en fælles gang, hvor der flere steder er indrettet siddehjørner og opholds-/spiserum. Her vil patienterne kunne dele samvær med de øvrige patienter, hvis dette er ønsket – eller blot sidde lidt væk fra de øvrige i afdelingen. Hver sengeafdeling har endvidere en række birum for den daglige drift. Plandisponeringen, er planlagt i et tæt samarbejde med bygherre og personalet . Der er trukket på erfaringer fra tidligere enestueprojekter.

Psykiatrien Vordingborg

1-sengsstue

Byggeritype: Udbygning og modernisering
Projektstade: Byggeriet er ibrugtaget 2010
Region: Sjælland
Adresseoplysninger: Psykiatrien Vordingborg
Bygning 35, 36 og 40 Færgegårdsvej 15 4760 Vordingborg
Kontakt: Psykiatrien Vordingborg, Afdeling N1 og N2, Tlf. 5535 1122, Mail: psykiatrien@regionsjaelland.dk, teknisk chef, Gorm Jensen, goj@regionsjaelland.dk
Kilde: Totalrådgiver: Mangor & Nagel Arkitektfirma A/S , Roskilde afdeling hjemmeside www.mangor-nagel.dk

Gårdhave på Psykiatrien Vordingborg
Billede fra området (Se større billede)
Opholdsområde på Psykiatrien Vordingborg
Illustration (Se større billede)
Snittegning af indgang til én-sengsstue på Psykiatrien Vordingborg
Opstalt B (Se større billede)
Snittegning af facaden på Psykiatrien Vordingborg
Opstalt B (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue på Psykiatrien Vordingborg
Opstalt C (Se større billede)
Snittegning af toilet på én-sengsstue på Psykiatrien Vordingborg
Opstalt C (Se større billede)
Snittegning af én-sengsstue på Psykiatrien Vordingborg
Opstalt A (Se større billede)
Snittegning af toilet på én-sengsstue på Psykiatrien Vordingborg
Opstalt A (Se større billede)
Oversigtstegning af afdeling med én-sengsstuer på Psykiatrien Vordingborg
Oversigtstegning (Se større billede)
Plantegning af én-sengsstue med bad på Psykiatrien Vordingborg
Plantegning (Se større billede)
1-sengsstue

Tematisk beskrivelse

De fredede bygning giver med sin bygningsfysik bindinger til rummenes ud-formning. Bygningens modul må følges, og tværsnittet er med til at bestemme gangbredder, rumdybder mv. Sengestuernes og baderummenes størrelser varierer en del, men en typisk sengestuer er på 14,5 m², og et baderum 4,5 m². Kun få patienter er fysisk handicappede, og disse patienter får tildelt en af flere sengestuer, som er indrettet for handicappede. Døre til sengestuerne er 12 m, og til baderum 10 m.

Rummene er forsynet med faste, perforede gipspladelofter, som er akustikregulerende. Øvrige flader i rummene er hårde. Der er generelt gardiner i sengestuerne, men personalet kan fjerne disse, hvis de vurderes at være til fare for patienternes sikkerhed.

Der er i enkelte sengestuer (skærmede afsnit) gulvvarme, mens der i normal-rum er traditionel radiatoropvarmning. Belysningen er indbygget i loft og sær-belysning (sengelampe, natbelysning) er væg monterede. I baderum er installationer placeret op mod en installationsvæg, hvor alle ven-tiler mv. kan nås via en sikret lem. Det er således muligt at afbryde for vand til bruseren, hvis personalet ønsker dette. Sengestuerne udstyres med en elever bar hospitalsseng, garderobeskab og bord/stol. Patienterne kan ved lange indlæggelser selv medbringe ekstra inventar.

Gulve er beklædt med linoleum på et pladegulv over nye strøer lagt på det eksisterende træbjælkelag eller nyt pladsstøbt terrændæk. I baderum er gulvet flisebelagt på et undergulv af pladsstøbt beton. Vægge er i sengestuer og baderum er eksisterende eller nye tegl vægge. Lofter er faste akustiklofter i perforede gipsplader.

Der er ved valg af tekniske løsninger taget et begrænset hensyn til mulighed for utilsigtede hændelser som fx hængning., herunder er alle rør ført i væggene, og genstande er fastgjort så disse falder ned ved en vægtpåvirkning over 25 kg. El-ledninger er afkortede, og belysningsarmaturer er indbyggede eller har afrundede kanter.

Rummene er ventileret med balanceret luftskifte. Der er mulighed for individuelt at åbne et trækvindue.

Overflader er valgt ud fra ønsket om at give ”et hjemligt præg”, samtidig med at de er rengøringsvenlige. Gulve er beklædt med linoleum i værelset og har gulvklinker i baderum. Vægge er malet med et glanstrin 10 og i baderum er der fliser til loft. Kloset er væghængt med indbygget cisterne.

Der er ikke foretaget specifikke valg ud fra dette kriterium.

Der er ikke ændret i bygningens arkitektur, og vinduernes størrelse er således givet. Karm målet giver generelt et vinduesareal på 2,3 m3 til alle rum, og dette giver et rum med en god lys fordeling. Vinduerne har høj brystning, hvorfor udsigten begrænses til horisont og himmel, hvorfor det er vanskeligt at se havearealet med mindre man står op. Udsigten byder overalt på oplevelser, idet parkområdet veksler mellem frie græsarealer med solitære store træer, og indhegnede haver som er indrettet for rekreation og aktivitet.

Den oprindelige bygning er et muret byggeri med massive teglfacader og tegl-tag. Der er traditionelt træbjælkelag i etageadskillelserne og etableret nyt terrændæk med betonplade i stueetagen. Bygningen har ikke kælder. Ved våde rum er udstøbt betonplader. Bygningsfysikken giver ikke mulighed for fleksible indretninger, og eventuelle ændringer skal udføres ved ombygninger, som berører alle fag. Alle bygningsmæssige forhold skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen.