Gå til indhold

Region Nordjylland: Alle skal kunne være med

I den kommende tid vil der månedligt blive ’blogget’ direkte fra de forskellige byggeprojekter og regioner. Byggebloggen er et talerør for de regionale byggeorganisationer og projekter - en mulighed for at dele erfaringer, milepæle og lærerige udfordringer. Denne blog er skrevet af projektchef fra NAU, Niels Uhrenfeldt, fra Region Nordjylland.

Da vi tilbage i efteråret 2013 tog første spadestik til det nye universitetshospital i Aalborg, tog vi samtidig hul på Nordjyllands største og dyreste byggeri til dato. Det forpligter. Som offentlig bygherre har man dels et ansvar for at sikre, at borgernes penge bruges bedst muligt og dels et ansvar for at sikre en god og fair konkurrencesituation for de entreprenører, der skal være med til at bygge fremtidens hospital. Et centralt element i projektet har derfor været at udarbejde en udbudsstrategi, der bedst muligt tilgodeser disse hensyn.

 

Fagentrepriser i overskuelige størrelser
Et grundlæggende princip i projektets udbudsstrategi er, at entrepriser i videst muligt omfang udbydes som fagentrepriser i offentlig licitation efter kriteriet laveste pris. Det tilstræbes, at entrepriserne nedbrydes i en størrelse, så også små og mellemstore virksomheder har mulighed for at tilvejebringe den påkrævede sikkerhedsstillelse. En enkelt undtagelse er hospitalets råhus, der er udbudt i en sammenhængende helhed, hvor vi er endt med et licitationsresultat på 564 mio. kr. Det er sket ud fra en begrundelse om, at råhusets enkelte elementer er så integrerede i hinanden, at det ikke har været muligt at underopdele dem uden, at det ville få konsekvenser for byggeriets kvalitet. Efter drøftelser med Sundheds – og Ældreministeriet har vi derfor fået dispensation til at afvige ministeriets krav om, at entrepriser ikke må overstige 400 mio. kr.

Niels Uhrenfeldt, Projektchef

I Region Nordjylland har vi god erfaring med at anvende fagentrepriser, og selvom denne udbudsform kræver mere styring end de fleste andre entrepriseformer, er den i vores optik med til at skabe mere konkurrencedygtige priser. 
Størrelsen på udbud og selve entrepriseopdelingen har også været et væsentligt opmærksomhedspunkt i vores udbudsstrategi. I kølvandet på krisen har finansverdenen strammet skruen, og virkeligheden er i dag, at flere byggefirmaer kan have besvær med at stille garanti på entrepriser, der overstiger 60-70 mio. kr. Det er noget vi er meget bevidste om, når vi skruer vores udbud sammen. Med afsæt i den viden, har vi opdelt projektet i seks delprojekter. Hvert delprojekt er yderligere nedbrudt i enkelte bygninger/huse, og det er på det enkelte hus, at de forskellige fagentrepriser udbydes. På den måde nedbrydes det samlede projekt i økonomisk overskuelige størrelser. Det er en atypisk strategi for et byggeri af denne størrelse, hvor delprojekter traditionelt udbydes i storentrepriser, men vi er overbeviste om, at denne fremgangsmåde vil føre til de mest konkurrencedygtige priser. 
Vi er samtidig opmærksomme på den balancegang, der er forbundet med en åben konkurrencesituationen for både små, mellemstore og store aktører. Vi forsøger derfor at ramme markedet, hvor det kan overskue udbuddene, men også ved at gøre udbuddene tilstrækkeligt attraktive, så de store aktører ønsker at afgive bud. Derfor er der i entreprisedelingen både store og små udbud, ligesom det vil være muligt at byde på en eller flere entrepriser på tværs af de enkelte huse. 

Godt rustet til digitale udbud
Foruden entreprisestørrelser kan IKT-bekendtgørelsens krav om digitale udbud være en barriere for små og mellemstore virksomheder, der som oftest ikke har stor erfaring med den digitale udbudsproces. For at afdække denne og andre mulige barrierer indledte vi i efteråret 2015 en dialog med Dansk Byggeri og installatørernes organisation Tekniq. De kunne nikke genkendende til udfordringer med digitale udbud. Dansk Byggeri har derfor besluttet at udbyde en række kurser i digitalt byggeri i løbet af foråret 2016, med det formål at ruste potentielle tilbudsgivere til de digitale udbud. Kurserne, som afholdes ”on site” i vore pavillonby ved byggepladsen, vil bl.a. omhandle brug af BIM-modeller, effektiv mængde - og tilbudsberegning med BIM samt ind – og udlæsning af mængder i eget kalkulationsprogram. I regionen har vi tidligere i regi af Vækstforum afholdt kurser for små – og mellemstore virksomheder i bl.a. konsortiedannelse, og det er vores klare overbevisning, at der vil blive taget godt imod uddannelsestilbuddene om digitalt byggeri, og at det vil vise sige at være en god investering for såvel bygherre som entreprenører. Med vores udbudsstrategi og de aktiviteter, der er iværksat for at realisere den, mener vi at have skabt et godt udgangspunkt for byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital.