Forsyningsvirksomhed

Sikkerhed for stabilitet i forsyningsvirksomheden er afgørende for drift, behandling og pleje på et sygehus.

Sikkerhed for stabilitet i forsyningsvirksomheden er afgørende for driften af et sygehus. Ved byggeri bør man i forhold til forsyningsvirksomheden sikre, at der er hensigtsmæssig til- og frakørselsmuligheder, således at alt fra medicin til mad kan transporteres og distribueres forsvarligt til sygehuset og overdrages til sygehuset uden at tage skade f.eks. ved at der forekommer temperaturudsving, der har indflydelse på kvaliteten.

Der skal opbygges en infrastruktur til affalds- og spildevandshåndtering. Dette kræver separate logistikveje (opbevaring og transport), så affald m.v. ikke kommer i kontakt med rent og sterilt materiale og personer.

Strømforsyning til hospitalet er afgørende for drift, behandling og pleje. Det gælder generelt i form af lys og varme og i forhold til livsvigtig medikoteknik og tilgang og brug af it.

Rørlægning og isolering er vigtigt f.eks. i forbindelse med at undgå for lav temperatur i varmt vand og dermed forebygge og begrænse risiko for at der dannes legionellabakterier. Desuden er ventilationssystemer og adgang til ren luft væsentlig.

Regionernes fælles strategi for forsyningslogistik

Danske Regioners bestyrelse vedtog i september 2017 en ny strategi for forsyningslogistik for alle fem regioner. Strategien indeholder otte strategiske målsætninger, som regionerne vil arbejde med frem mod 2022. Flere af målsætninger handler om øget standardisering og brugen af data og ny teknologi. Strategien skal samtidig være med til at skabe bedre sammenhæng mellem logistik og indkøb

Den fælles strategi kan hentes her: 

Regionernes fælles strategi for forsyningslogistik frem mod 2022