Patientsikkerhed og hygiejne

Hygiejne er en væsentlig del af arbejdet med patientsikkerhed, da spredning af smitte udgør en risiko for patienternes helbred, forlængelse af indlæggelse og er en risiko for personalet.

Gulve og andre flader skal være tilgængelige og nemme at gøre rene. Ligeledes skal der for personale og patienter og pårørende være tilgængelige håndvaske og spritdispensere, da manglende håndhygiejne er en væsentlig årsag til spredning af smitte- og infektionssygdomme. Brug af teknologi kan også medvirke til god hygiejne og mindske spredning af smitte f.eks. ved brug af døre, der åbner automatisk og sensorer ved vandhaner, så berøring undgås.

Desuden skal medikoteknik og andet udstyr være muligt at rengøre og tilgængeligt. Der bør tænkes på hygiejne ved indretning og placering af lokaler, der ikke har klinisk formål som f.eks. køkken og skyllerum på et hospital, hvor smittespredning kan have store konsekvenser. I forlængelse heraf skal der opbygges en infrastruktur til affalds- og spildevandshåndtering. Dette kræver separate logistikveje (opbevaring og transport), så affald m.v. ikke kommer i kontakt med rent og sterilt materiale og personer.

Gevinsterne ved at tænke hygiejne ind i indretning og arkitektur har et stort potentiale, da indretning kan påvirke praksis blandt personale og patienter og pårørende. Potentialet består i nedbringelse af sygedage blandt personalet, færre sengedage for patienter og reducering af antallet af genindlæggelse.

Læs mere: