Logistik - Minimering af afstande og transporttid

Logistikken skal sikre, at udstyr er på rette sted, på rette tid. Dette stiller krav til planlægning af logistik, lager, transportsystemer, organisering af service og datahåndtering.

Lagerkapacitet
Det bør overvejes, om udstyret skal være tilgængeligt, hvor det bruges, for på den måde at spare tid og skridt i tilvejebringelse, hvilket forudsætter mindre decentrale lagre. Ulempen ved sådanne små lagerpladser kan være, at lagrene optager plads, og at der er risiko for dobbeltlagre. Derfor er centrale lagre med transport nogle gange en fordel, fordi der bliver en central styring af lageret og lager minimeres. Generelt bør størrelsen på lagre og den nødvendige lagerkapacitet overvejes. I forbindelse med en optimering af driften kan det for eksempel være mindre lagerbeholdning og til gengæld daglige leveringer af udstyr og utensilier.

Flytbart apparatur
I takt med den teknologiske udvikling udvikles der mobilt udstyr, som kan flyttes efter patienten og ikke omvendt. Dette har store fordele for patienten, som kan diagnosticeres et andet sted end på pågældende afdeling og evt. udenfor sygehuset. Samtidigt har det den fordel, at patienter med smitsomme sygdomme eller som ikke tåler for meget flytning, ikke skal rundt på hospitalet. Hvis patienten er sengeliggende betyder mobilt udstyr også, at der spares patientflytninger.

Flytbart apparatur kræver fast lagerplads, da det hurtigt skal kunne findes frem. Der skal være plads til at flytte på og undersøgelsesrum og sengestuer skal være så store, at de kan rumme udstyret. Herunder kan der være krav til hygiejne og sterilisering af udstyr.

Medicin
Opbevaring og udlevering af medicindoser til patienter stiller udfordringer til logistikken når medicinen skal doseres individuelt pr. patient og udleveres til den rette patient. Fejlprocenten i medicinhåndtering er på 10 procent, og det skyldes oftest menneskelige fejl i den manuelle håndtering af medicinen.

Størrelse og antallet af medicinlagre skal overvejes, da det skal sikres, at den livsvigtige medicin og smertestillende medicin, som skal udleveres akut kan tilvejebringes med det samme. Samtidigt må der ikke ligge for meget medicin på lagrene, da det betyder, at medicin kan blive for gammelt og at der er mindre kontrol med medicinen.

Dosering og håndtering af medicin kan evt. automatiseres via medicinrobotter. Robotterne fungerer via et stregkodesystem, der kontrollerer, hvem der autoriserer, udleverer og modtager medicinen. På den måde kan den manuelle kontakt med medicin skæres ned til to procestrin: påfyldning af doseringsrobotten og give medicin til patienten.

Mad
Udbringning af mad og de større krav til a´ la carte menuer kræver, at der tages hensyn til, at det bør være muligt at udbringe mad i mindre portioner, det meste af døgnet til hele sygehuset. Maden skal desuden kunne holdes varm og sterilt, så der undgås infektioner i forbindelse med madvarer.

Linned
Opbevaring og transport af linned kræver, at der tages hensyn til hygiejne i form af, at brugt linned ikke kommer i kontakt med rent linned. Som med øvrigt udstyr er det en overvejelse mellem fordelene ved, at have små lokale lagre, så målet om rette tid, rette sted opfyldes, og de fordele, der knytter sig til et centralt lager.

Affaldshåndtering
Affald udgør en udfordring på sygehusene, da en del kan være smittebærende og derfor skal håndteres, således det ikke kommer i kontakt med rent og sterilt materiale eller personer. Dette kan kræve separate logistikveje eller beholdere. Også her er det både opbevaring og transportvejene, som skal indtænkes.

Lagerstyringssystemer
Både centrale og decentrale lagre med henholdsvis linned, utensilier, medicin mv. bør udstyres med elektroniske data, således at den optimale lagerstørrelse og antal lagre kan opretholdes. Lagersystemer bidrager til, at der altid er et real time overblik over, hvad der er på lager og hvor apparatur befinder sig, også når det transporteres.

Lagerstyringssystemerne kan være integreret med indkøbssystemer, således at utensilier bestilles hjem i rette tid. Desuden skal der ske en kobling til EPJ-systemer, således at medicinering fremgår af patienternes journaler. Et vaskeri bør også i deres produktionsdata kunne se, hvor meget linned der er på både decentrale og centrale lagre mv.