Digitalisering af arbejdsgange

Formålet med digitaliseringen er overordnet, at patienter og pårørende oplever et åbent og gennemsigtigt sygehus og sundhedsvæsen med fokus på sammenhæng og faglig kvalitet.

Digitaliseringen af arbejdsprocesser er et vigtigt værktøj til frigørelse af ressourcer til behandling og pleje og det er vigtigt at ændringer i arbejdsgange og ved journalføring og registrering bliver efterlevet, hvis mål om kvalitet og effektivitet skal opnås. Digitaliseringen skal understøttes af it-arkitektur, med henblik på at sikre den interne og eksterne kommunikation.

En lang række faglige standarder og love forudsætter brug af digitale løsninger til registrering og dokumentation f.eks. NIP-standarder, MedCom-standarder, Kontaktpersonordningen, forskellige lovfæstede servicemål såsom indkaldelse ved henvisning inden 8 dage m.v.

Digitalisering og faglighed
It skal i fremtiden være en væsentlig del af drivkraften i specialiseringen på alle kliniske områder. Det betyder, at medikoteknisk udstyr og serverplads kommer til at fylde mere på sygehuset og i de enkelte rum.

Desuden vil telemedicin optage mere plads end på nuværende tidspunkt. Digitaliseringen på hospitalet vil også række ud over hospitalet og hjem til borgeren og kommunen, der efter udskrivelse skal være parat til at tage ansvar for egen sundhed. Det betyder, at der skal være lokaler til uddannelse af patienter.

Lagerstyring
Både centrale og decentrale lagre med henholdsvis linned, utensilier, medicin m.v. skal udstyres med elektronisk data, så den optimale lagerstørrelse og antal lagre kan opretholdes. Lagerstyringssystemer bidrager til, at der altid er et real time overblik over, hvad der er på lager og hvor apparatur befinder sig, også når det transporteres.
Lagerstyringssystemer skal være integreret med indkøbssystemer, så utensilier bestilles hjem i rette tid. Desuden skal der ske en kobling til EPJ systemer, så medicinering fremgår af patienternes journaler. Et vaskeri skal også i deres produktionsdata vide, hvor meget linned der er på både decentrale og centrale lagre mv.

Automatisering af arbejdsprocesser
Man kan med fordel lette en række arbejdsprocesser via anvendelse af forskellige former for automatisering. Udviklingen på området går stærkt og der udvikles hele tiden nye former for teknologi. Eksempelvis har mulighederne for at automatisere arbejdsprocesser via robotter, været i fokus de senere år. Automatiseringsmulighederne bør derfor indarbejdes i byggeriet og designet heraf.

Automatisering af arbejdsprocesser er eksempelvis:

  • Automatisk blodprøvetagning
  • Automatiske laboratorieprocesser
  • Automatiske transportvogne (AGV)
  • Automatisk vasketøjshåndtering
  • Medicineringsrobotter
  • Operationsrobotter
  • Billeddiagnostik 

Overvågning af patienter er endnu et eksempel på, at teknik medvirker til forbedret logistik ved, at personalet centralt og på deres PDA kan se patientens data i forhold til eksempelvis blodtryk, medicinering mv. Dette letter overvågningsfunktionen, fordi personalet løbende kan overvåge patienten og være orienteret om patientens tilstand og dermed kan yde hjælp på rette tidspunkt, og når der er behov.
Automatisering af processer indbefatter også it i form af elektroniske patientjournaler, hvor medicin-, røntgen, laboratoriedata og patientdata integreres og kan bruges i den almindelige kliniske hverdag og i den administrative og økonomiske styring af sygehusets drift.
Elektroniske hjælpemidler
Udover automatisering af arbejdsprocesser kan der også anskaffes elektroniske hjælpemidler, som letter personalets arbejdsprocesser. Det kan f.eks. være automatiske elevationssenge, løftekraner m.v. Indførelsen af elektroniske hjælpemidler og udvikling af dem kræver, at der i bygning og indretning tages hensyn til, at der skal være nok strømførende udtag og plads til elektronikken.

Telemedicin
Den teknologiske udvikling betyder, at det allerede i dag - men i langt højere grad i fremtiden - vil være muligt at behandle og observere patienter, der fysisk befinder sig et andet sted end lægen og sygeplejersken. Telemedicin giver mulighed for at overkomme den fysiske afstand og med den nødvendige teknik bliver læge og patient i stand til at vurdere udviklingen i et sygdomsforløb. Udviklingen i forhold til udbredelsen af telemedicin tænkes derfor også ind i relation til de nye byggerierne. Udviklingen på det telemedicinske område tænkes derfor også ind i relation til de nye byggerier.