Standardisering af indretning

Fundamentet for gode arbejdsgange er, at usikkerhed minimeres i det daglige. Når det gælder indretning er det vigtigt, at lokaler såvel som apparatur er let at finde for både medarbejdere og patienter.

Minimering af usikkerhed
Usikkerhed kan minimeres ved:

  • At der skabes standarder for placering og indretning af lokaler
  • At der vælges apparatur der kan fungere i samspil med hinanden

Standardisering af indretning betyder, at lokaler på sygehuset indrettes ens, f.eks. at vaske, senge, apparatur og udtag mv. er placeret ens.

Formålet med standardisering er:

  • at arbejdsgange sker effektivt og sikkert
  • at det er muligt at lave opgaveglidning
  • at patientsikkerheden øges
  • at der sker hurtigere oplæring

Spejling af lokaler
Standardisering af lokaler kan være uhensigtsmæssigt i forhold til byggeomkostninger og drift, og derfor kan en spejling være en løsning. Ved spejling menes, at rummene indrettes ens men roteres, så to eller flere rum deler vandtilførsel, faldstamme og andre tekniske installationer.

Vælges en spejlvendt løsning, skal det sikres, at indretningen i størst muligt omfang er ensartet. Eksempelvis at udtag til ilt konsekvent placeres på den samme side af sengen, uanset hvad vej sengen vender i rummet.

Alle skal være bekendt med standard for indretning og hvilket apparatur, som skal anvendes. Dette kan opnås ved, at der udarbejdes planer for indretning, som er tilgængelige på arbejdspladsen, ligesom man kan anvende skiltning der markerer tingenes placering o.lign. Desuden bør personalet uddannes i logikken bag indretningen, ligesom man med fordel kan inddrage medarbejderne i processen omkring indretningen.

I forbindelse med udviklingen af fremtidens sygehuse arbejdes der i flere projekter med udvikling af standardkoncepter for indretningen af for eksempel sengestuer. Ved udarbejdelse af standardkoncepter skal der tages højde for teknologiske muligheder, patientsikkerhed, arbejdsmiljø og effektive arbejdsgange. Og der skal sikres økonomisk bæredygtighed. Når der bruges standardkoncepter vil det ved mange projekter være muligt at reducere behovet for kvadratmeter og dermed billiggøre anlægsinvesteringerne.

Faglige standarder og vejledninger
Ved ny- eller ombyggeri er det vigtigt, at eksisterende faglige standarder medtænkes fra start til slut i planlægningen.

Investeringer i fremtidens sygehuse skal medvirke til og understøtte, at der leveres sundhedsydelser af høj faglig kvalitet. Dette betyder først og fremmest, at man i indretningen af fremtidens sygehuse understøtter de kriterier der fremgår af de eksisterende faglige standarder og vejledninger, som f.eks. på akutområdet, men også en forpligtigelse til løbende at holde sig orienteret om bedste praksis og evidensbaserede standarder. Eksempelvis vil Sundhedsstyrelsen de kommende år gennemgå en række specialer med henblik på at udarbejde anbefalinger til varetagelsen af hovedfunktioner i regionerne.

Endvidere vil udrulningen af Den Danske Kvalitetsmodel medføre en del standarder på både organisatoriske, kliniske og sygdomsspecifikke områder. Standarderne omhandler eksempelvis hygiejne, patienttransport, dokumentation, patientinformation og medicinering

Læs mere:

Den Danske Kvalitetsmodel (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenets hjemmeside)