Sengestuernes størrelse

I overvejelserne om sengestuernes størrelse skal der tages hensyn til patientsikkerhed og den sundhedsfaglige såvel som patientoplevede kvalitet.

Fokus på enestuer
De fysiske forhold har stor betydning i relation til både den patientoplevede og den faglige kvalitet. Indretning med enestuer med tilhørende eget bad og toilet, og med mulighed for at pårørende kan overnatte på stuen, er derfor blevet stadig mere udbredt i sygehusbyggeri – en tendens der kan ses i Norge, Holland og USA.

Enestuer understøtter patientens behov for privatliv, ro og samvær med pårørende, og giver samtidig en række andre fordele. Samtaler vedrørende patientens behandlingsforløb kan foregå uforstyrret og fortroligt og med respekt for patientens integritet, og man kan foretage en række undersøgelser, træning m.v. uden at skulle flytte patienten. Ved skabelsen af plads til samvær med pårørende, bliver de pårørende også i højere grad en ressource i forhold til optimering af patientforløbet og tilvejebringelse af støtte til patienten.

Patientens behov for samvær med andre patienter skal dog tilgodeses, eksempelvis ved at skabe opholdsrum m.v., hvor det er muligt for patienterne at mødes.

Patientsikkerhed
Enestuer har betydning for patientsikkerheden, idet undersøgelser har vist, at risikoen for pådragelse af infektioner er mindre for patienter der opholder sig på enestuer. Enestuer er også medvirkende til at reducere støj som stressfaktor, så patienter i højere grad kan få den ro og hvile, der er nødvendig. Endelig peger forskning også på, at enestuer reducerer medicineringsfejl.

Flersengsstuer
Nogle patienter vil foretrække at ligge på flersengsstuer, idet det giver tryghed for patienten, ligesom nogle kan have et større behov for samvær med andre patienter under indlæggelsen. Derudover kan der være sundhedsfaglige grunde til at medtænke flersengsstuer i indretningen, idet patienterne kan blive inspirerede, motiverede og lære af hinanden i behandlingsforløbet, restitueringen, og genoptræningen.

For særlige afdelinger og patientgrupper kan det derfor være hensigtsmæssigt at etablere flersengsstuer. Der bør derfor ske en afvejning af behovet for flersengsstuer som supplement til enestuer. Afvejningen mellem enestuer og flersengsstuer skal selvsagt tilpasses de lokale rammer og muligheder, som det eksempelvis er sket i Norge.


Læs mere:

Sengetun, en norsk undersøgelse af måder at bygge sengeafsnit på og organisering af arbejdet i sengeafsnit
DNU - Enestuer (pdf)
Standard rum i Det Nye Universitetshospital i Aarhus (pdf), eksempler på standardrum