Placering af kliniske funktioner og støttefunktioner

En af de mest kritiske dele af dimensioneringen vedrører placering af de kliniske funktioner og deres støttefunktioner i forhold til hinanden. Det er her, der kan skabes sammenhæng i patientforløbene og effektive arbejdsgange kan understøttes.

Hvis en patient skal opleve et sammenhængende forløb er det vigtigt at sikre, at både de og personalet er på rette sted til rette tid. Derfor har logistikken en væsentlig betydning for placering af funktion og støttefunktioner. 

Patientens vej 
En patients indgang til behandling på sygehuset kan ske på tre forskellige måder:

  • Akut med ambulance eller ved selvhenvendelse til skadestuen
  • Med en henvisning til akut behandling fra vagtlæge, egen læge, speciallæge eller lignende
  • Med henvisning til elektiv behandling fra vagtlæge, egen læge, speciallæge eller lignende


De forskellige måder at komme på sygehuset stiller krav til grundplanen, således at patientens gang på sygehuset er logisk i forhold til den rækkefølge, som udredning og behandling foregår i. 

Modtagelse af patienter
De akutte patienter vil fremover blive modtaget i den fælles akutmodtagelse, mens de elektive patienter vil skulle modtages på de relevante ambulatorier, afdelinger m.v. De to indgange til behandling stiller forskellige krav til placering af undersøgelsesrum, organisering og arbejdsgange, som skal medtænkes i indretningen af sygehuset. 

Diverse undersøgelsesrum bør placeres således, at det er let for patienten at komme til f.eks. skanning, prøvetagninger, samtaler mv., inden behandling eller observation iværksættes. Placering af behandlings- og evt. observationsrum skal placeres, så der skabes bedst mulig sammenhæng i patientforløbet. Det samme gælder de postoperative funktioner.

Omgivelser og infrastruktur
Det er vigtigt både at tænke på de patienter, som selv skal transportere sig til modtagelse og undersøgelser, og de patienter, som skal transporteres liggende. Omgivelser og infrastruktur bør derfor medtænkes i forbindelse med tilrettelæggelsen af byggeriet. Tilsvarende bør medarbejdernes daglige gang også medtænkes i forbindelse med dimensioneringen – grundplan og indretning bør designes, så medarbejderen bruger mindst mulig tid på unødig transport. 

Eksempel: St. Olavs Hospital - Norge 
Overskriften for sygehusbyggeriet på St. Olavs i Norge er ”Patientperspektivet”. 

Det betyder forøget kommunikation med andre hospitaler, øget interaktion mellem primær og sekundær sektor, tættere kontakt mellem patientpleje, forskning og uddannelse, samt organisering på patientens præmisser, hvor det sundhedsfaglige personale kommer til patienten og ikke omvendt. 

Konsekvensen har været, at anæstesi og røntgen er blevet delt ud på funktionerne frem for centrale afsnit. 

Læs mere