Placering af akutfunktioner

Samling af funktioner på færre enheder er en overordnet forudsætning for ændringer i sygehussektoren og for sikring af en høj sundhedsfaglig kvalitet

Der stilles en række krav til det akutte beredskab, som der skal tages højde for i organiseringen af den akutte modtagelse på sygehusene og dermed også ved indretningen af nye og moderniserede sygehuse. Samtlige regioner har i deres sygehusplaner taget højde for Sundhedsstyrelsens anbefalinger og krav.

Fælles akutmodtagelse (FAM)
Det fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at ”al modtagelse af akutte patienter på sygehusene sker gennem en fælles akutmodtagelse på hovedfunktionsniveau og tilsvarende via traumecentre på højt specialiseret niveau. Modtagelse sker efter visitation i almen praksis eller via 112 opkald. I den organisatoriske og fysiske tilrettelæggelse af de fælles akutmodtagelser bør det sikres, at alle patientgrupper hurtigst muligt behandles i akut modtagelsen eller passerer videre til relevant specialeafdeling” (Sundhedsstyrelsen, 2007).

En fælles akutmodtagelse bør i henhold til Sundhedsstyrelsen have et befolkningsgrundlag på 200.000-400.000 indbyggere.

Følgende specialer skal være til stede på hovedfunktionsniveau:

  • Intern medicin
  • Ortopædkirurgisk kirurgi
  • Kirurgi (parenkym)
  • Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2
  • Diagnostisk radiologi
  • Klinisk biokemi

For den fælles akutmodtagelse, skal følgende faciliteter være til stede:

Konventionelle røntgenundersøgelser

  • CT-scanning
  • Ultralydsundersøgelse, herunder ekkokardiografi
  • Akutte operationsfaciliteter
  • Laboratorieanalyser – klinisk biokemi

For traumecentre (højt specialiseret niveau) til behandling af kritisk syge patienter og tilskadekomne er kravene til tilstedeværelse af specialer, vagtberedskab og faciliteter mere vidtgående.

Det fremgår også af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at ”en fælles akutmodtagelse samler skadestue og tidligere enkeltafdelingers modtagelser i en fælles lokalitet. Der vil således kun være en indgang til sygehuset i tilfælde af akut sygdom”.

De faglige retningslinier på akutområdet har stor betydning i forhold til dimensionering, indretning og udrustningen af akutmodtagelsen. Man skal indtænke patientflow, adgang til støttefunktioner og faciliteter, samt tilgængelighed til akutmodtagelsen - både i forhold til de patienter der selv ankommer til akutmodtagelsen, for ambulancer, lægebiler m.v. samt eventuelt for helikoptere.

Læs mere:

Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen - Sundhedsstyrelsen, 2007 (pdf)