Æstetik - helbredende design

Æstetikken og de fysiske omgivelser har indvirkning på menneskers krop, psyke og velbefindende. Patienterne, de pårørende og personalet påvirkes direkte og indirekte af de omgivelser de befinder sig i.

Elementer som lys, farver, kunst, musik og grønne omgivelser - også sammenfattet i begrebet helbredende arkitektur - har betydning for patientens behandling, den patientoplevede kvalitet og medarbejdertilfredsheden, og bør derfor tænkes ind som en naturlig del af det fremtidige sygehusbyggeri.

Lys og udsigt
Lys influerer i meget høj grad på menneskers velbefindende og det er dokumenteret, at lys (både dagslys og kunstigt lys) også har medicinsk effekt. Undersøgelser viser eksempelvis, at direkte dagslys medvirker til opretholdelsen af en normal døgnrytme, idet patientens orientering om tid og sted understøttes. Dette har positiv effekt på søvnrytmen og derfor også for restitueringen hos patienterne.

Derudover medvirker både dagslys og kunstigt lys til at reducere depressioner og til at øge energiniveauet, ligesom det kan have en positiv effekt på stressniveauet. Tilsvarende kan lyssætning anvendes bevidst i relation til forbedring af patientsikkerheden, eksempelvis kan man ved brug af lyscensorer formindske antallet af faldulykker m.v. Endvidere kan lyssætning anvendes i forhold til indretning af operationsstuer med henblik på optimering af den faglige kvalitet og arbejdsmiljøet.

Udsigten fra sengestuer og opholdsrum har også indvirkning på patientens og personalets velbefindende. Udsigt til natur virker beroligende for patienten, ligesom studier viser, at udsigt til natur kan forkorte indlæggelsestiden og virke nedsættende på forbruget af smertestillende medicin. Udsigt til naturen er således en positiv distraktion for patienten. Man bør derfor i bygge- og indretningsfasen være bevidst om udsigten fra sengerum og opholdsrum, lysindfald, og lyssætning, så denne understøtter rummenes funktioner (operationsstue, opholdsrum, sengestuer m.v.).

Støjreduktion
Man bør generelt indtænke mulighederne for reducering af støj i byggeprocessen og i indretningen, idet der findes materialer, der kan virke dæmpende på støjen og som effektivt er med til at absorbere lyde – eks. gennem anvendelse af gummibelægning på gulvene.

Farver og farvesætning
Farver kan anvendes aktivt i forhold til skabelsen af mere hyggelige og hjemlige omgivelser, og medvirke til at skabe stemninger, der differentiere fra de kliniske hospitalsrum. Derudover kan farver og farvesætning aktivt bruges til at forbedre den visuelle orientering hos patienter, pårørende og personale således at det bliver nemmere at finde rundt på sygehuset. Man skal dog i farvesætningen være opmærksom på rummenes funktion, lysindfald, møblering m.v. og den stemning man ønsker at stimulere med farvesætningen. Farver opfattes forskelligt (også af forskellige patientgrupper), og man skal derfor være bevidst om farvesammensætningen.

Kunst
Kunst kan også være medvirkende til at skabe rarere og tryggere rammer for patienter, pårørende og medarbejdere, og skabe positive og stimulerende distraktioner fra patientrollen. Der er ingen definitioner på god kunst og hvad der er god kunst for nogle, vil ikke være det for andre. Det vigtigste i denne sammenhæng bør derfor være en bevidst stillingtagen til kunsten og en linie i eller en ide med den kunst, som man investerer i, således at indtrykket ikke bliver usammenhængende og tilfældigt. Flere danske sygehus og hospitaler har aktivt og bevidst satset på kunst. Århus Amtssygehus ønskede sig eksempelvis kunst i forbindelse med åbningen af sygehuset i 1985 og har efterfølgende oprettet en kunstfond, der fortsat har investeret i kunst til hospitalet. Tilsvarende har man på Intensiv Terapiklinik ved Rigshospitalet i samarbejde med Carlsbergfonden, investeret i udsmykning og kunst.

Musik
Det er dokumenteret, at musik har en afstressende effekt. Musikken kan virke afslappende, kan medvirke til reducering af tilfældig støj, ligesom musik kan være smertelindrende i forhold til både akutte og kroniske smerter I Danmark har man på initiativ af Professor, overlæge Lars Heslet og musikerne Niels Eje og Inge Mulvad Eje udviklet et forskningsprogram Musica Humana med speciel komponeret musik til behandling af sygehuspatienter. Forskningsprojektet sigter mod skabelse af specialdesignet musik til behandling og tilvejebringelse af videnskabelig dokumentation for effekten heraf. I første omgang sigtede projektet mod udvikling af et musikprogram til intensiv og overvågningspatienter, men projektet er siden hen bredt ud til en lang række andre patientgrupper og implementeret på en række forskellige sygehusafdelinger.

Grønne områder og haver
Skabelsen af grønne områder, haver mv. omkring sygehuset kan have stor betydning i forhold til patienterne og de pårørende. Der kan skabes et frirum fra sygehuset til gavn for både patienter og pårørende og give plads til fordybelse. Man bør samtidigt overveje at skabe aktivitetsmuligheder for børn i form af legeplads, klatrestativer m.v.

Læs mere: