Åbent og tilgængeligt byggeri

Det er et centralt element i et patientrettet sundhedsvæsen, at sygehusene virker åbne, imødekommende og let tilgængelige.

Sygehuse, og særligt store sygehuse, kan være vanskelige at finde rundt på for patienter og pårørende, som ikke har sin daglige gang på sygehuset. Dette kan i høj grad afhjælpes ved bevidst at indtænke og tage hensyn til tilgængelighed i forbindelse med sygehusbyggeri.

Det første indtryk betyder meget, og derfor er hovedindgangen til sygehuset særdeles vigtig. Arkitektonisk bør den fremstå imødekommende med lyse farver, rumlighed og udsmykning. Her bør være en let tilgængelig information og evt. elektroniske oversigtstavler, hvorpå det kan annonceres, hvor særlige arrangementer eller aktiviteter finder sted på sygehuset, eller evt. midlertidige flytninger af afdelinger eller funktioner.

Orientering
Der bør ved de større indgange til sygehuset være tilgængelige og letforståelige kort, skilte, oversigter og vejvisere. Samtidigt bør det tydeligt være markeret, hvor man kan få personlig hjælp til at finde rundt i en information eller lignende.

Patienter, pårørende og personalets muligheder for at orientere sig på sygehuset kan underbygges ved hjælp af særlige farver, anvendelse af farvekodning, symboler eller lignede for hver afdeling, etage mv.

Tilgængelighed
Personalets tilgængelighed er også et centralt element i relation til patienter og pårørende, og det indtryk man som bruger får af sygehuset. Både ved centrale funktioner og på de enkelte afdelinger, bør det være let for patienter og pårørende at finde det rigtige sted at henvende sig og komme i kontakt med personalet. Dette kan ske ved åbne receptioner ved indgangene til afdelingerne eller ved tydelige markeringer af, hvor man kan henvende sig. Ved åbne receptioner eller forkontorer bør der dog tages hensyn til personalets behov for arbejdsro og deres muligheder for at kunne give fortrolige beskeder eller oplysninger til patienter ansigt til ansigt eller telefonisk.

En stor del af sygehusenes brugere har endvidere særlige behov i forhold til tilgængelighed og orientering, som skal tilgodeses i indretningen. Det kan eksempelvis være dårligt gående, kørestolsbrugere eller svagtseende.

Læs mere:
Wayfinding as a stress reducing tool in healthcare - principper og virkemidler om orientering på et sygehus (pdf)